skip to Main Content

 De vier RES-regio’s Noord-Veluwe, CleanTechregio, Arnhem/Nijmegen en FoodValley zijn met steun van de provincie Gelderland een verkenning gestart naar de (on)mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. In het invloedsgebied 1 tot 8 km om het kerngebied Veluwe zijn de mogelijkheden beperkter dan gedacht. De Rhedense zoekgebieden De Beemd-Velperwaarden en het gebied bij Spankeren vallen daarbinnen. 

Instandhouden Wespendief 

Uit de verkenning blijkt dat de Wespendief een diersoort is waarmee het meest rekening gehouden moeten worden in relatie tot de ontwikkeling van windenergie op en rondom de Veluwe. Voor de soort geldt voor het Natura 2000-gebied Veluwe een instandhoudingsdoelstelling van 100 broedparen. Momenteel zijn dit naar schatting 94 broedparen. De instandhoudingsdoelstelling wordt dus niet behaald. De natuur op de Veluwe staat onder druk. Dit heeft meerdere oorzaken waaronder de uitstoot van CO2 en stikstof. Windmolens, ingezet om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, hebben ook een grote impact op met name het in standhouden van de Wespendief. Een door Europese regels beschermde roofvogelsoort. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat roofvogels, zoals de Wespendief, gevoelig zijn voor aanvaringen met windturbines. De kans dat een Wespendief daadwerkelijk in aanvaring komt met een turbine hangt af van verschillende factoren. 

Gevolgen voor Rheden 

De verkenning laat zien dat windmolens in het (kern)natuurgebied Veluwe + 1 km van de Veluwe in ieder geval tot 2030 niet mogelijk zijn. Voor de gebieden van 1 tot 8 km vanaf het kerngebied, waar De Beemd-Velperwaarden en Spankeren onder vallen, betekent deze verkenning dat er meer criteria zijn, waaronder dus de aanwezig van de Wespendief, waarmee rekening gehouden moet worden. Dit heeft gevolgen voor de kansrijkheid van de concept zoekgebieden voor wind. 

Dorus Klomberg, wethouder klimaat en duurzaamheid: ,,Als gemeente staan wij voor verschillende uitdagingen. Zo is het belangrijk dat wij onze bijdrage in de regio en landelijk leveren aan het duurzaam opwekken van energie. Aan de andere kant is het belangrijk onze natuurwaarden te behouden. Beide zijn belangrijk voor onze inwoners en voor de toekomst van onze kinderen. 

Het duurzaam opwekken van energie draagt ook bij aan het behoud van de natuur. Daarom kiezen wij er op dit moment expliciet niet voor de zoekgebieden bij De Beemd-Velperwaarden en bij Spankeren helemaal uit te sluiten als mogelijkheid in de verdere toekomst. Redenen daarvoor zijn dat nader onderzoek naar de kansen op de lange termijn mogelijk weer andere uitkomsten biedt. Daarnaast worden bijvoorbeeld nieuwe innovatieve technologieën of het toepassen van een stilstandsvoorziening gedurende een bepaalde periode in het jaar nog verder onderzocht. Dit willen we afwachten.” 

Back To Top
X