skip to Main Content

Notulen ALV Soerens belang dd. 19 april 2019.

 1. Voorzitter Mart van Tol opent de vergadering en heet allen welkom.
 2. De notulen van de ALV van 9 april 2018 worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag over 2018 wordt goedgekeurd.
 4. De voorzitter praat de vergadering bij over de stand van zaken m.b.t. diverse zaken.
  • Op initiatief van SB wordt de situatie voor fietsers op de kruising Harderwijkerweg/ v Zwietenlaan aangepast. Zeker nu de school in Laag-Soeren sluit is een veilige schoolroute van groot belang.
  • De Dierense traverse nadert zijn voltooiing, waarmee de kanaalroute weer open gaat. Hopelijk neemt het verkeer door Laag-Soeren hiermee wat af.
  • Op 31 januari is er in ‘ Sprengenhus door alle belanghebbenden gesproken over de toekomst van ‘t  Sprengenhus.  Eigenaar Veluwonen wil naar een beter exploitatieresultaat. Diverse belangen zijn ingebracht, ook van Laag- Soeren. Veluwonen komt met voorstel.
  • Er wordt door de gemeente gewerkt aan een ‘Gebiedspaspoort Laag-Soeren’. De eerste info avond heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is op te komen voor onze belangen in het buitengebied, zodat het buitengebied ook naar onze ideeën leefbaar is en blijft.
  • Gememoreerd wordt aan de lang geuite wens om 1 website voor Laag-Soeren te maken, waarover later meer.
  • De door de overheid gewenste opening van vliegveld Lelystad wordt opnieuw uitgesteld. Door maatschappelijke organisaties worden MER en andere aannames, bijv. stikstof en geluidsoverlast, aangevochten. De voorgenomen laagvliegroutes worden nog steeds in de plannen gehandhaafd. De weerstand op dat punt is enorm. Soerens Belang heeft zich na goedkering ALV aangesloten bij SATL.
  • De AED van ’t Sprengenhus is buiten geplaatst. Gewezen wordt op het belang dat hij door meer mensen bediend kan en mag worden in geval van nood. Er zijn cursussen voor beschikbaar.
 5. De kascommissie heeft de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Het financieel verslag wordt vastgesteld. De vergadering benoemt Krien Guit en Ton Eikelboom als nieuwe kascommissie. De contributie voor 2019 wordt op voorstel van Bernard van Eijbergen weer vastgesteld op 8 euro. Vervolgens wordt de voorliggende begroting voor 2019 vastgesteld.
 6. Bestuursverkiezingen.
  • Voorzitter Mart van Tol is aftredend en statutair niet herkiesbaar.
  • Penningmeester Bernard van Eijbergen is aftredend en herkiesbaar.
  • Mw. Britt Willems heeft zich bereid verklaard een bestuursfunctie te gaan vervullen.
  • Het bestuur stelt voor de huidige secretaris Egbert Timmer te benoemen als voorzitter, Bernard van Eijbergen te benoemen voor een 2e termijn als penningmeester en Britt Willems te benoemen als algemeen bestuurslid. Na schriftelijke stemming blijkt de vergadering unaniem akkoord.
  • Mart van Tol feliciteert zijn opvolger en draagt de voorzittershamer over aan Egbert Timmer, die zijn voorganger waarderend toespreekt en in de bloemetjes zet. De nieuwe voorzitter leidt verder de vergadering.
 7. Commissies.
  • Henk Bosman doet een klemmende oproep voor EHBOers, reanimatiebevoegden en verkeersregelaars.
  • Het bestuur stelt voor Mart van Tol te benoemen in de verkeerscommissie. De ALV stemt in.
  • Het bestuur stelt voor een commissie buitengebied in het leven te roepen, mede met het oog op het komende gebiedspaspoort. De ALV stemt in, incl. het zitting nemen van Mart van Tol hierin. Meerdere leden willen wel aansluiten.
  • Het bestuur stelt voor een commissie te vormen om de al langer voorgestelde dorpsschouw te gaan voorbereiden en uitvoeren. De ALV stemt in en geïnteresseerden vinden elkaar.
  • Het bestuur stelt voor een commissie in het leven te roepen om het opzetten van een centrale website voor Laag-Soeren nu echt ter hand te gaan nemen. De ALV stemt in en afspraken worden gemaakt.
 8. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 9. Voorzitter Egbert Timmer dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
Back To Top
X