skip to Main Content

Geachte wethouders Hofstede en Hofman,

Wij ontvingen in dank het persbericht van 2 augustus jl. over de Toekomst van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. (red: onder deze brief toegevoegd)

Daarover de volgende opmerkingen.

Onder het kopje Aanleiding wordt aangegeven dat ‘nader onderzoek o.a. betreft het in gesprek gaan met de inwoners van Laag-Soeren.’ Wij constateren dat daar op 1 juni nauwelijks sprake van geweest is. Wethouder Hofstede heeft de situatie en doel geschetst, en de algemene insteek van de gemeente bij de te voeren gesprekken met eigenaar Veluwonen over verruiming van bestemming van ’t Sprengenhus, toegelicht. Ook Veluwonen gaf bij monde van dhr. Thijssen aan zoveel mogelijk het behoud van de maatschappelijke functie na te streven. Vervolgens konden inwoners de belangen in groepen kenbaar maken. Aansluitend werden nog enkele vragen uit de zaal beantwoord, maar vele anderen konden niet meer worden gesteld. Gelukkig gaf wethouder Hofstede aan de resultaten van deze avond terug te willen koppelen in een inwonersavond na inventarisatie, voor besluitvorming. Wethouder Hofman herhaalde deze toezegging. Denken aan of praten over een eerste aanzet tot een ontwerpvoorstel voor de raad, valt voor ons al onder besluitvorming.

Wij verzoeken u bedoelde avond z.s.m. te beleggen, teneinde echt met de inwoners in gesprek te gaan. De insteek van de gemeente in gesprekken over een nadere bestemming van ’t Sprengenhus is voor de inwoners van wezenlijk belang. Waar liggen grenzen? Hoe hard zijn ‘harde eisen’? Wanneer kunnen begrippen als eisen veranderen in ‘het maximaal haalbare’? Wat zal worden ingezet als ‘wisselgeld’? Het gaat hier om de leefbaarheid van Laag-Soeren.

Onder het kopje De avond wordt verwezen naar een uitgebreider verslag via een link.  Daar is echter geen verslag of samenvatting te vinden. Slechts een lijst met genoemde belangen. Er wordt gesuggereerd dat het aantal sterren achter een item het aantal keren dat dit genoemd is weergeeft. Wij hopen dat dit het aantal tafels betreft. Dit geeft echter ook een heel vertekend beeld. Vele genoemde items met nu 1 ster, leven sterk onder de hele bevolking. Bijv. het onderbrengen van activiteiten van de Harmonie, w.o. Oranjefeest, kerstschieten en dauwtrappen, om maar eens iets te noemen.

Een reden te meer om de ‘resultaten’ terug te koppelen naar de inwoners zoals beloofd en ook aangegeven in de beantwoording van de aanvullende vragen van CDA en VVD. Op vraag 7 antwoordt het college dat terugkoppeling plaatsvindt op een nieuwe bewonersavond voorafgaand aan het opstellen en terinzagelegging van een ontwerpbestemmingplan.

De laatste opmerking onder overige opmerkingen via de eerder genoemde link is de belangrijkste. LAAG-SOEREN WIL SERIEUS GEHOORD WORDEN.

Wij vragen dan ook om een snelle reactie en nadere invulling.

Met vriendelijke groeten,

Soerens Belang.

 

==== Persbericht ====

Toekomst ’t Sprengenhus in Laag-Soeren

Soerenaren willen de huidige activiteiten in ’t Sprengenhus behouden en liefst nog uitbreiden. Dat gaven zij aan op de gespreksavond die de gemeente organiseerde. Wat betreft de sportvelden ziet een aantal inwoners wel wat in de mogelijkheid om de velden tijdelijk een andere functie te geven.  

Begin juni ging de gemeente in gesprek met de inwoners van Laag-Soeren over hoe de leefbaarheid en levendigheid van het dorp verbeterd kan worden en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen spelen. Wethouder Gea Hofstede opende de avond in het Kulturhus.

Aanleiding

Woningcorporatie Veluwonen heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor verruiming van de functies van ’t Sprengenhus. De gevraagde extra functies zijn gericht op het in stand houden van ’t Sprengenhus. Bijvoorbeeld een lichte bedrijfsbestemming, zoals kantoren. Maar ook de uitbreiding van de horecavoorziening voor inwoners en toeristen die Laag-Soeren bezoeken of passeren. Onder voorwaarden besloot het college van B&W om in te stemmen met nader onderzoek van de wenselijkheid van deze functieverruiming. Dit nader onderzoek betreft onder andere het in gesprek gaan met de inwoners van Laag-Soeren.

De avond

Tijdens de avond op 1 juni toonden inwoners zich bezorgd over het behoud van de sociaal-maatschappelijke, culturele en sportieve functie(s). Ze noemden bijvoorbeeld betaalbare ‘maatschappelijke’ huren voor verenigingen en het ‘sociale bakkie koffie’ in het dorpshuis zodra ’t Sprengenhus verkocht wordt en commerciële horeca/kantoorfuncties onderdeel gaan uitmaken van de invulling.
Zowel André Tijssen, manager Wonen bij Veluwonen als wethouder Gea Hofstede gaven aan dat het uitgangspunt is én blijft dat ’t Sprengenhus onderdak moet bieden aan verenigingen, culturele organisaties, de huiskamer en indoor sportvoorzieningen. Zie voor een uitgebreider verslag van deze avond www.rheden.nl/laagsoeren.

Vervolg

Alle wensen, behoeften en bevindingen betrekt de gemeente bij de verdere besluitvorming over het verzoek van Veluwonen voor de bestemmingsplanherziening. Bij het ter inzage leggen van een bestemmingsplanwijziging volgt een tweede inwonersbijeenkomst. Als de bestemmingsplanherziening niet doorgaat, organiseert de gemeente een inwonersbijeenkomst om de opbrengsten van 1 juni 2022 te bespreken en de verdere processtappen.

==== einde persbericht ====

 

Back To Top
X