skip to Main Content

Geachte raadsleden,

In december 2022 hebt U de koersnota deel 1 ter kennisgeving aangenomen, mede n.a.v. inspreken door inwoners van Dieren N.O en inwoners van  Ellecom in de voorbereidende vergadering destijds. Hiermee stelt de Gemeente Rheden zich o.i. voorlopig aan de zijlijn op m.b.t. het proces om de verkeersstromen in deze regio in zo goed mogelijke banen te leiden voor de toekomst. U negeert hiermee ook de belangen van Laag-Soeren. In Laag-Soeren gaat het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek over de Harderwijkerweg, midden door het dorp, over de volle lengte van het dorp. Het aantal passerende vrachtwagens is tot 80 % van wat dat over de Kanaalweg tussen Badhuislaan en traverse Dieren rijdt. Een directe aanslag op de leefbaarheid van Laag-Soeren. In Laag-Soeren is er geen bescherming  door geluidswal of afstand tot de weg zoals in Dieren en Ellecom. De problemen die dat geeft moeten U bekend zijn. Soerens Belang, en dus ook de verkeerscommissie, is geen actiegroep die blind actie voert voor puur eigenbelang, maar tracht via overleg, en met anderen, een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Wij hebben wel degelijk oog voor de diverse belangen rond het verkeer in deze regio. Daarom voeren wij al vele jaren overleg binnen de dorpencoalitie, met de provincie en betrokken gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Uiteenvallen van dit overheidsblok heeft consequenties voor alle betrokkenen.  Het verkeer van en naar Eerbeek is een gegeven. Ook de groei daarvan en dus de overlast. Want een uitbreiding van het wegennet wordt niet voorzien. De zuidelijke ontsluiting speelt in dat geheel een belangrijke rol. De dorpencoalitie heeft zich op 14 februari jl. wel gebogen over de voortgangsnota, samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Brummen.  Helaas was de gemeente Rheden niet aanwezig. De reactie daarop vind U als bijlage. Met nadruk wijs ik U erop dat in de voortgangsnotitie het voornemen wordt aangegeven de snelheid tussen Loenen en de aansluiting met de A 50 terug te brengen naar 60 km en binnen de bebouwde kom van Loenen naar 30 km p/u. Later zou, na het maken van een impactscan voor bus en hulpdiensten, ook in Laag-Soeren 30 km worden ingevoerd. (pag. 21 punt 6 ) Wij pleiten ervoor, deze scan reeds nu uit te voeren om een gelijktijdige invoering van 30 km in Loenen en Laag-Soeren mogelijk te maken. Dit is nodig om te voorkomen, dat het beruchte waterbedeffect in de regio ervoor zorgt, dat nog meer vrachtverkeer zijn weg gaat zoeken door Laag-Soeren. Dat geldt voor de hele zuidelijke ontsluiting. Wij vragen U dan ook, afwijkend van het voorstel van B en W, de voortgangsnotitie wel vast te stellen. Door nu weer aan de zijlijn te gaan staan zet U zichzelf buitenspel doordat U niet meer volledig deel uitmaakt van het overleg rond deze problematiek. Daarmee verliest de gemeente Rheden een belangrijke sturende invloed op de verkeersstromen in deze regio.  Te uwer info: De koersnota deel 2 wordt in de loop van september verwacht, met hopelijk vastere contouren, voornemens en uitwerkingen. Volledige betrokkenheid is dus echt belangrijk voor Rheden.

Anderzijds is het mogelijk zo, dat bij een niet vaststellen van de voortgangsnotitie de gemeente de ontwikkelingen in het eigen gebied  zelf kan sturen en bepalen. In die omstandigheid wijzen wij U er  op dat de route Harderwijkerweg/Badhuislaan door Laag-Soeren geen N-weg meer is. Daarmee zijn diverse beperkingen, die tot voor kort nog golden, verdwenen en zou een verbod voor doorgaand vrachtverkeer mogelijk kunnen worden voor de Badhuislaan en Harderwijkerweg. Wij vragen U dan om dat zo snel mogelijk in te voeren. Er is immers een goede alternatieve route naar Eerbeek.

De optie om tot overeenstemming en beleid te komen via overleg met instanties en alle betrokkenen, inclusief de gemeente  Rheden, houdt onze voorkeur. Als de gemeente Rheden aan de kant gaat staan of wordt gezet, zijn wij zeker voor genoemde afsluiting van Badhuislaan/Harderwijkerweg en elke andere denkbare maatregel in het belang van de leefbaarheid en veiligheid in Laag-Soeren.

Namens de Verkeerscommissie Soerens Belang dank ik U voor Uw aandacht.

Mart van Tol.

Back To Top
X