skip to Main Content

De Rhedense gemeenteraad stelde dinsdag 27 oktober 2020 unaniem het gebiedspaspoort voor Laag-Soeren vast. Een gebiedspaspoort is een toetsingskader en inspiratiedocument voor mensen die een initiatief in het rijksbeschermde dorpsgezicht Laag-Soeren willen opzetten.

Samen met inwoners en gebruikers van het gebied is het gebiedspaspoort opgesteld. Met dit document wil de gemeente de ruimtelijke en historische kwaliteit van het rijksbeschermde gebied in stand houden. En daar waar mogelijk ook ruimte voor ontwikkelingen bieden. Het paspoort biedt inspiratie, inzicht en randvoorwaarden aan de initiatiefnemers.

Waarom een gebiedspaspoort

Nederland telt 472 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. Drie daarvan liggen in de gemeente Rheden: Villapark Overbeek in Velp, Dieren-Zuid en het buitengebied van Laag-Soeren. Gemeenten zijn verplicht om voor de aangewezen gebieden een bestemmingsplan op te stellen waarin de bescherming van de beschreven historische waarden wordt gewaarborgd.

Tegelijkertijd wordt er in deze gebieden natuurlijk ook gewoond en gewerkt en moeten ontwikkelingen mogelijk blijven. Een opdracht tot behoud én ontwikkeling kortom, hetgeen soms een spanningsveld kan opleveren.

“Waar de meeste beschermde gezichten in stedelijk gebied liggen, is het beschermd gezicht in Laag-Soeren één van de weinige gezichten in Nederland die juist in het buitengebied ligt. Vanwege dit bijzondere karakter heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de gemeente Rheden subsidie verstrekt om met de inwoners een document op te stellen aan de hand waarvan een goede balans kan worden gevonden tussen behoud én ontwikkeling van het gebied. En dat is gelukt”, aldus wethouder Erfgoed Marc Budel.

Gebiedstafels

Het afgelopen anderhalf jaar is samen met een groep inwoners en gebruikers aan gebiedstafels gesproken over de opgaven, kwaliteiten, knelpunten en ambities voor het gebied. Tijdens de gebiedstafels stonden drie vragen centraal:

1. Wat is de opgave van het gebied; wat komt er op ons af?

2. Welke kwaliteiten, knelpunten en ambities hebben we voor de drie deelgebieden van Laag Soeren (park, sprengen en omgeving, en Soerense Enk)?

3. Wat zijn de tien gouden ambities voor Laag-Soeren?

De gesprekken aan de de gebiedstafels waren intensief en constructief waarin veel informatie is opgehaald. Op basis van deze informatie is het gebiedspaspoort opgesteld. Met dit paspoort in de hand hopen we een gebied waarvoor van rijkswege het hoogste beschermingsniveau geldt, toch ruimte te geven voor ontwikkeling. Het paspoort is in opdracht van de gemeente opgesteld door Bureau SteenhuisMeurs.

Het vervolg

Samen met de mensen in het gebied wordt gekeken op welke wijze we hierna in gesprek blijven aan de gebiedstafels over opgaven en initiatieven die in het gebied spelen.

Bron: Rheden.nl

Back To Top
X