skip to Main Content

In de ALV van 2 mei jl. verklaarden Dieke Gerritsen, Peter Ouwerkerk, Patrick Rademaker en Willem Dullemond zich mogelijk bereid toe te treden tot het bestuur. In een aansluitende vergadering met Bernard van Eijbergen en Mart van Tol werd besloten voorlopig met deze zes de bestuurstaken in te vullen. Bernard houdt vooralsnog de financiën en de daarbij behorende administratie.

Inmiddels heeft de info avond over ’t Sprengenhus plaatsgevonden. Die kreeg een andere inhoud dan vooraf bekend was. Waar was aangekondigd dat de gemeente met de inwoners in gesprek wilde gaan over de toekomst van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren en de functie ervan voor de gemeenschap, werd dat aangepast naar ‘het ophalen van de wensen van de bevolking voor ’t Sprengenhus’. Dit gebeurde in een aantal groepen, waarbij ook wij niet meer konden beoordelen of alle belangen evenredig naar voren zijn gekomen. Het bestuur is gespreid over zoveel mogelijk tafels en heeft zoveel mogelijk de belangen verwoord. Van gedachtewisseling of met elkaar in gesprek gaan kon op deze manier geen sprake zijn. De gemeente zegde toe met de uitkomsten in Laag-Soeren terug te komen voordat de Raad erover besluit.

Het bestuur beseft dat verkoop van ’t Sprengenhus primair een transactie is tussen Veluwonen en een koper. Met het aanpassen van de bestemming kan de gemeente een functie als dorpshuis in meer of mindere mate vastleggen. Het is niet ondenkbaar dat daarbij de term ‘maximaal haalbaar’ zijn intrede doet. Soerens Belang kan en zal de belangen van de inwoners van Laag-Soeren zo goed mogelijk behartigen.

Sinds kort kan het mailadres info@soerensbelang.nl weer worden gebruikt. Peter Ouwerkerk heeft dit adres voorlopig in beheer.

Soerens Belang wil hierbij ook de aandacht vestigen op het feit dat iedereen via deze site info kan uitwisselen. Voor de sociale media zou het goed zijn iemand te hebben die daar goed in thuis is.

Interesse? Meld je aan.

De Badhuislaan wordt na de vakantie voorzien van fietssuggestiestroken tussen het kanaal en de Jut van Breukelerwaardlaan. De fietsers op het fietspad langs de Harderwijkerweg krijgen voorrang op het verkeer op de Badhuislaan en afslaand verkeer van de Harderwijkerweg.

De gemeenteraad heeft het voorliggende Masterplan Veluwezoom aangenomen. Dit betekent voor Laag-Soeren dat de Schaapsallee wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, vanaf parkeerplaats de Plaghak. Er wordt geen alternatief vervoer naar de Elsberg ingezet en er komt geen mogelijkheid voor ontheffing. Helaas was een ander resultaat niet haalbaar, ondanks een goed gemotiveerd bezwaarschrift en inspraak in de voorbereidende raadsvergadering door Soerens Belang. Hiermee is De Elsberg in de nabije toekomst ook niet langer bereikbaar voor veel oudere en minder valide Soerenaren.

Onlangs heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe dorpswethouder. Veel van de onderwerpen die ter sprake kwamen zijn op de toekomst geënt. Het blijft zaak voor Soerens Belang om daarbij de vinger aan de pols te houden en de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen, waarbij ook initiatieven vanuit onze gemeenschap.

Mart van Tol.

Back To Top
X