skip to Main Content

Als het vliegveld Lelystad in de toekomst zijn poorten opent zoals is vastgelegd in het Luchthavenbesluit Lelystad van 1 april 2015, worden we in deze regio ook geconfronteerd met de negatieve consequenties. Mede door de voorgenomen laagvliegroutes zullen de inwoners van Laag-Soeren, maar in iets mindere mate ook Dieren, Ellecom en De Steeg te maken krijgen met de sterke toename van geluidsoverlast in deze omgeving. Ook de veranderende luchtkwaliteit (stikstof bijv.) kan een negatieve invloed hebben op gezondheid, leefomgeving en woongenot.

Het is niet denkbeeldig dat e.e.a. ook zijn invloed zal hebben op de waarde van onroerend goed in deze omgeving. Op grond van artikel 8.56 van de wet luchtvaart kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten nadele van de belanghebbende dient te blijven. Er wordt echter ook bepaald dat de aanspraak op vergoeding van schade na verloop van 5 jaren verjaart. 

Hoewel het vliegveld nog altijd niet open is loopt de verjaringstermijn wel. Die eindigt dus op 31 maart 2020. Om recht op schadevergoeding te behouden dient U een zg. ‘Stuitingsbrief inzake verjaringstermijn schadevergoeding Luchthavenbesluit Lelystad’ in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een voorbeeld van zo’n brief is te vinden op de website van SATL  https://satl-lelystad.nl/doen/schade/  De brief dient aangetekend te worden verstuurd. Nadere informatie is te verkrijgen via o.a. info@soerensbelang.nl Met nadruk wordt er op gewezen dat de genoemde datum van 1 april geen grap is.

    

Back To Top
X