skip to Main Content

VAN HET BESTUUR

Gezien de aankomende ALV vergadering en dat we binnen Soeren’Belang  willen gaan voor maximale transparantie ,willen we jullie de brief laten lezen  welke  we hebben gebruikt als leidraad tijdens ons bezoek  om in te spreken tijdens de fractievergaderingen van VVD en CDA.

Brief als leidraad:

Geachte leden van de gemeente , fractie en ander toehoorders

 Deze week bent u akkoord gegaan met de bestemmingsplanwijziging voor de locatie “De Harmonie” in Laag-Soeren. Wij zijn het eens met deze wijziging. Dat dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid van Laag-Soeren is ook duidelijk. Desondanks wordt nu getracht het maatschappelijke Hart van het dorp te verplaatsen naar ‘t Sprengenhus. Vanaf nu is ’t Sprengenhus de enige plaats met een maatschappelijke en sociale functie in het dorp.

Veluwonen heeft als eigenaar van ’t Sprengenhus al jaren te maken met een groot tekort op de exploitatierekening. In een poging dit gat te dichten overweegt men de verkoop van het gebouw, zo mogelijk aan een commerciële partij. Op 7 januari van dit jaar heeft Veluwonen al een principe-aanvraag bij de gemeente gedaan ter verruiming van het bestemmingsplan, dit om een andere exploitatie opzet mogelijk te maken. Commerciële exploitatie, maatschappelijk sociaal en cultureel belang gaan lang niet altijd samen. Zo is ’t Sprengenhus nu het onderdak voor diverse verenigingen en maatschappelijke initiatieven als vergaderingen, bijeenkomsten en werkgroepen.

 Nu is de huurovereenkomst tussen Stichting ’t Sprengenhus en Veluwonen per 19 januari 2023 opgezegd. Of het gebouw nu aan een derde wordt verkocht of niet, het ligt in de lijn der verwachting dat de huur van de ruimten voor verenigingen en maatschappelijke initiatieven stevig zal worden verhoogd teneinde een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Los daarvan gaan commerciele-  en maatschappelijke belangen vaak niet samen. De Muziek vereniging, Sport en een restaurant in dezelfde ruimte zijn niet altijd met elkaar te combineren. Bij sluiting van het Sprengenhus door Veluwonen, ontstaat direct de vraag: Waar moet het dorp naar toe als het dorp activiteiten wil ontwikkelen en bijvoorbeeld een feest wil organiseren, binnen de Gemeente Rheden is Laag-Soeren ook druk met Rheden 450 jaar!

Voor u is één dezer dagen de algemene dorpen begroting voor 2023 aan de orde. Daarin is opgenomen een bedrag  van xxx euro t.b.v. ’t Sprengenhus. Wij vragen u ruimte te creëren om de leefbaarheid in Laag-Soeren te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Dat hiervoor meer geld nodig is dan het eerder genoemde bedrag is wel duidelijk. Hoeveel dat bedrag zal zijn is nu nog onduidelijk. Dit is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden.  Wij beseffen dat de gemeente daarin voor als nog geen partij is en via bepalingen in regelgeving en voorwaarden bij een bestemmingsplanwijziging kan proberen die leefbaarheid te waarborgen. Echter commerciële en maatschappelijke belangen moeten mogelijk wel door dezelfde deur van ’t Sprengenhus kunnen om samen het door allen beoogde doel te bereiken.

Wij verzoeken u dringend een reservering op te nemen bij de behandeling van de begroting 2023 ten behoeve van het behoud van de leefbaarheid in Laag-Soeren. Wij hopen dat de Gemeente Rheden, Laag-Soeren toch niet wil achterlaten met een maatschappelijk hart infarct door sluiting van het Sprengehus.

Tenslotte, vanaf 2023 gelden bij het aflopen van de huurcontracten op 19 januari in Laag-Soeren andere tarieven en normen. Samengevat hopen wij dat het duidelijk is dat wij ons zorgen maken over de situatie ’t Sprengenhus en wensen wij dat de gemeente Rheden daar hun verantwoordelijkheid in wil nemen.

Wij zijn steeds bereid u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zover ons bekend en blijven graag met alle partijen in gesprek.

Met vriendelijke groeten,  Soerens Belang.   

Aanwezig vanuit Soerens Belang : Peter Ouwerkerk, Bernard v Eijbergen en Patrick Rademaker

 

Tijdens het gesprek met de fracties hebben we deze brief behandeld, aardig kunnen bespreken en uit kunnen leggen hoe ’t Sprengenhus in deze situatie is terecht gekomen en daarop volgend duidelijk onze zorgen kunnen ventileren.

Tevens maken wij hiermee kenbaar dat we actief zijn en niet willen struikelen van passiviteit.

Concluderend met de informatie die naar ons toestroomt vanuit verschillende gemeente bronnen, lijkt het erop dat Soeren’s Belang met de inspreek gelegenheid donderdag 3 november jl.  mogelijk tijd heeft gekocht.

Onze ervaring,

– bezoek van en aan de politiek kan vruchten afwerpen, het is de toon die de muziek maakt

– dergelijke vergaderingen tijdig in de agenda

– actief en betrokken, samen komen we een heel stuk verder!

Bestuur Soeren’s Belang

 

 

Back To Top
X