skip to Main Content

Via onderstaande brief willen Omwonenden Soerens Broek, Belangenvereniging Spankeren, Landgoed De Bockhorst, Landgoed De Geldersche Toren en Vereniging Natuurmonumenten hun zorgen uitspreken over de verkenning van grootschalige energie opwek middels windmolens en/of zonnevelden in Spankeren.

Zeker de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens met een tiphoogte tot 240 meter wordt als zeer onwenselijk gezien.

De eerder genoemde organisaties zien dat er momenteel twee processen lopen. Het eerste proces omvat de opstelling van de Regionale Energiestrategie voor Regio Arnhem-Nijmegen, waar de gemeente Rheden deel van uitmaakt. Het tweede proces omvat de ontwikkeling van de Handreiking Energie en Landschap, die momenteel wordt opgetekend door de gemeente Rheden. In de Handreiking Energie en Landschap wordt beschreven op welke plekken eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden in de gemeente Rheden en onder welke voorwaarden.

Wat ons zorgen baart, is dat een onlangs ontwikkeld natuurgebied in Spankeren, het Soerens Beekdal, is aangewezen als zoekgebied voor grootschalige energie opwek (meer dan 5 Ha zon of 1 of meerdere windmolens). Wat ons verwondert, is dat in de RES alleen de optie voor een groot zonneveld wordt genoemd, maar dat de gemeente Rheden nadrukkelijk aangeeft dat het windenergie op die locatie niet wil uitsluiten.

De motivatie van de gemeente is dat het mogelijk is om in het gebied in Spankeren grootschalige energie op te wekken, omdat het gebied niet wordt gehinderd door regelgeving of technische (on)mogelijkheden. Daar ruimte om te zoeken voor de gemeente Rheden heel beperkt is, er geen regelgeving is met betrekking tot natuur en omdat de wind er volgens de gemeente gunstig is houdt de gemeente vast aan deze optie.

Na de zomer komt de gemeente met een kadernota Energie en Landschap en wil de gemeente het gesprek met inwoners aangaan over “wat willen we wel en wat willen we niet. En onder welke voorwaarden de opwek gerealiseerd gaat worden”.

Wij willen benadrukken dat wij grootschalige energie opwek in het zoekgebied in Spankeren niet acceptabel vinden. Dit om de volgende redenen:

  1. Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied ‘Soerens Beekdal’ dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld;
  2. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen
    Spankeren, Laag-Soeren en de wijk Dieren Noordoost en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt;
  3. Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde. Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust-, ruimte en natuurgevoel in de omgeving;
  4. .De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken;
  5. De gemeente Rheden heeft onvoldoende kenbaar gemaakt aan ondergetekenden waarom gebieden die eerder als mogelijk zoekgebied waren aangewezen in een later stadium zijn vervallen;
  6. De door gemeente Rheden aangegeven motivatie dat het zoekgebied in Spankeren niet wordt belemmerd door regelgeving is op dit moment de enige reden waarom dit gebied als zoekgebied is aangewezen;
  7. De bewoners en andere belanghebbenden zijn onvoldoende bij de selectie van het gebied als zoekgebied voor grootschalige opwek betrokken.

Met name de keuze van de gemeente Rheden om in het gebied bij Spankeren te onderzoeken of grootschalige opwek door middel van windmolens mogelijk is, baart ons grote zorgen. Eenieder die in het gebied gaat kijken, ziet dat windmolens met een tiphoogte tot 240 meter niet passen in dit landschap van weilanden, bossages en meidoornhagen.

Wij willen de beleidsmakers en politiek in de gemeente Rheden oproepen om dit stuk natuur te beschermen en niet te laten aantasten door de plaatsing van windmolens en zonneweiden. Wij nodigen u graag uit voor een wandeling in dit unieke gebied.

Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid. U kunt hiervoor contact opnemen met Belangenvereniging Spankeren via telefoonnummer 0634018068 of belangenverenigingspankeren@live.nl.

Bron: Rheden Nieuws.nl

Back To Top
X