skip to Main Content

Bestuur

Voorzitter             : Patrick Rademaker
Secretaris             : Peter Ouwerkerk
Penningmeester : Bernard van Eijbergen
Bestuurslid          : Willem Dullemond
Bestuurslid          : Dieke Gerritsen

Download HIER de notulen van 23 april 2023.

Notulen ALV 20 april 2023

 

Opening

Mart van Tol opent de vergaderingen heet iedereen hartelijk welkom.

26 leden en 6 bestuursleden aanwezig – 15 afmeldingen

Notulen ALV 2 mei 2022

Deze worden ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de notulist.

Bestuurszaken

 • Sommige leden kregen een herinnering zonder dat ze een nota hadden ontvangen. Mart biedt hiervoor zijn excuses aan.
 • Oranjestichting en Soerens Belang leggen gezamenlijk een krans op 4 mei. Edwin en Bente Gerritsen doen dit samen.

Jaarverslag Bestuursactiviteiten 2022-2023

Er zijn geen vragen over het jaarverslag en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2022-2023 en begroting 2023 en vaststellen contributie 2023

 • 2 opvallende posten t.o.v. vorig jaar.
  • Post vergaderingen was in 2021 € 0 i.v.m. de corona geen vergaderingen geweest. En de najaarsvergadering was erg druk bezocht i.v.m. de plannen rondom het Sprengenhus.
  • Post diversen hoger dan vorig jaar omdat er een AED is aangeschaft.
  • Het tekort over 2022 is aangevuld uit de rendementsrekening.
  • Alle aanwezige leden waren het eens met de verhoging van de contributie naar € 10,=

Verslag kascommissie en decharge kascommissie

 • Kascommissie Krien Guyt en Marina van Breda hebben de kascontrole uitgevoerd en het financieel verslag goedgekeurd.
 • De penningmeester is unaniem decharge verleend.

Kiezen  nieuwe kascommissie voor 2023

Krien Guyt is aftredend na 2 jaar en wordt opgevolgd door Janny Nijborg.

Evaluatie activiteiten van diverse commissies

 • De paasvuurcommissie heeft weer een mooi fikkie gestookt. Krien bedankt alle helpers en speciale dank gaat uit naar Bernhard van Eijbergen en mart voor het verkrijgen van de vergunning en aan zijn zoon Bas.
 • Het Soerens Archief heeft een demo gegeven van de website waarop alle documenten worden geplaatst soerensarchief.nl. Iedereen kan dit bekijken, reageren op teksten en ook teksten aanvullen. Deze website wordt beheerd door Beeldbank de Zijpe. De website is gratis maar de provider niet. Soerens Belang draagt de kosten hiervan.
 • De verkeerscommissie heeft de koersnota van de provincie ontvangen. Gemeente Rheden neemt afstand van de koersnota en neemt alles voor kennisgeving aan. De verkeerscommissie vraagt om meer reactie van de gemeente Rheden.

De voortgangsnotitie op het koersdocument bevat explicietere voornemens. Bijvoorbeeld 30 km in Laag-Soeren als het logistiek centrum er is. Loenen is eerst aan de beurt voor de 30 km en daarna zal LS volgen. De verkeerscommissie wil gelijk opgaan met Loenen.  LS moet eerst een verkeerscan uitvoeren.

De belijning van de badhuislaan is ook onder de aandacht van de VC.

 • De commissie Sprengenhus deelt mede dat Veluw Wonen en stichting het Sprengenhus samen een 20 jarig huurcontract hebben ondertekend voor de huur van de huiskamer en het Soerens archief.

Veluw Wonen heeft de verkoop van het SH teruggetrokken.

De commissie heeft regelmatig overleg met de 4 belanghebbende partijen:

 • Veluw Wonen
 • Elver
 • Gemeente Rheden
 • Soerens belang (namens de bewoners)

Het doel van deze overleggen is om te komen tot een zo optimaal gebruikt van het SH en wat dient er dan allemaal te gebeuren om dit te bewerkstelligen. Veluw Wonen heeft hiervoor een extern bureau ingehuurd.

Er zijn 2 nieuwe commissie opgericht:

 • Wonen
 • Vlaggen

 

De commissie buitengebied is opgeheven.

Pauze

Patrick beschrijft stand van zaken van diverse werkgroepen

1)        Werkgroep dorps activiteiten ontwikkelen zoals beschreven op de Flyer van SB j.l.

HELAAS GEEN REACTIES OP ONDERSTAANDE OMSCHRIJVING

Doel: Op zoek naar inwoners die vrijwillig willen bijdragen aan de verschillende activiteiten in het dorp.

Uitkomst: Kortstondige projecten met elkaar dragen en volgend jaar kan een vrijwilleger weer naar een ander project instromen of worden vervangen als hij of zij dat wil, dit om niet steeds de activiteit bij enkele vrijwilligers neer te leggen.

“Samen Soeren mooier maken!”

2)        Werkgroep cursus hart reanimatie

DHR. H. BOSMAN WIL BINNENKORT HIER MOGELIJK MEE STARTEN

Doel: De inwoners van Soeren de gelegenheid geven om een reanimatie cursus te volgen.

“Als we nu eens iedereen in een hartje stoppen in plaats van in een hokje”

3)        Website: www.laag-soeren.nl

PETER GEEFT AAN DAT ER PROGRESSIEF WORDT GEHANDELD

Doel: Informeren over ons dorp Laag-Soeren en zijn inwoners met zijn verenigingen, werkgroepen, activiteiten, geschiedenis en belangenvereniging Soerens Belang.

“Als een bloem niet bloeit, doe dan iets aan de omgeving, niets aan de bloem”

4)        Werkgroep vexillologie, ingezonden brief.

ZEER SUCCESVOL

Doel: Een vlag wordt algemeen met een zekere eerbied en respect behandeld, de gemeente Rheden heeft een eigen vlag. Zouden we voor Laag-Soeren, ons dorp, een eigen vlag kunnen ontwikkelen?

“Ouder worden is heel verbinden, iedereen doet het”

5)        Werkgroep; Ik buurt mee, € 7,50 check.

PETER HEEFT UITLEG GEGEVEN DAT DIT EEN MOOIE FINANCIELE ONDRSTEUNING KAN ZIJN VAN LOPENDE PROJECTEN

De vlag kan hiervan ook worden gesubsidieerd.

Doel: -project formuleren ( bijvoorbeeld: Kosteloze reanimatie cursus inwoners LS of Jeu de boules baan, bloembakken, etc.)

“Dingen simpel houden is vrij moeilijk, dingen moeilijk maken is vrij simpel”

6)        Werkgroep nieuwbouw in Soeren

MOMENTEEL IS ER NIETS ACTUEELS TE MELDEN

Doel: Zorgen dat inwoners van Laag-Soeren de eerste keus hebben bij toekomstige bouwprojecten

“Op school bestaat het vak geschiedenis, waarom niet het vak toekomst?”

Diverse stemrondes

 • Stemmen met handopsteken voor wijzigen bedrag artikel 12 punt 2c van 500 euro in 1000 euro maximaal. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 • Stemmen nieuwe bestuursleden. Marina van Breda en Lieuwe Kool zijn benoemd tot de telcommissie en er is 26 keer ja gestemd door de vergadering voor de voorgedragen bestuursleden
  • Bernard van Eibergen Penningmeester
  • Patrick Rademaker Voorzitter
  • Peter Oudekerk Secretaris
  • Dieke Gerritsen Bestuurslid
  • Willem Dullemond Bestuurslid

Alle nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.

 

Mart van Tol is niet herkiesbaar en hij dankt de aanwezigen voor hun support. Hij zal nog wel op de achtergrond aanwezig blijven. Een presentje zal nog worden uitgereikt aan Mart.

Rondvraag

 • Piet Blanksma vraagt of boek Aris nog herdrukt gaat worden. Is namelijk veel vraag naar. Bestanden zijn beschikbaar en copyright is in handen van Marjan Bakker. Voorstel is om via website en facebook te informeren of hiervoor belangstelling is. Is niet afgesproken wie dit gaat doen.
 • ? Aanmeldtermijn van de subsidies agenderen zodat dit niet meer vergeten wordt
 • Wim Pasman stelt voor om de vergadering na het Oranjefeest te doen aangezien de opkomst nihil is.
 • Ellen Schut vraagt wie medebeheerder van de veilig Soeren app wijk 3 wil worden. Zij gaat zelf proberen hier iemand voor te vinden
 • Dieke Gerritsen bedankt Catharina Dullemond voor het maken van de notulen

Sluiting

Back To Top
X