skip to Main Content

Verkeer

Onder het aandachtsgebied van de verkeerscommissie vallen alle vraagstukken ten aanzien van:

  • Verkeersveiligheid van voetganger, fietser en automobilist en
  • Verkeersoverlast;

Wij nemen zelfstandig initiatief, maar natuurlijk ook op verzoek.

De volgende activiteiten spelen onder andere op dit moment;

De volgende activiteiten spelen onder andere op dit moment;

  1. De drempels op de Harderwijkerweg ter hoogte van de Van Zwietenlaan en Rozensteinweg slijten te veel asfalt. Er is klein onderhoud gepland voor de gehele Harderwijkerweg. Nieuwe coating wordt aangebracht. Dit met behoud van de fietssuggestie stroken. Hierbij worden de genoemde drempels meegenomen.
  2. Een jaar na de reconstructie Kruising Van Zwietenlaan/Harderwijkerweg is door de gemeente een evaluatie toegezegd. Wij wachten hier nog op.
  3. Er is een voornemen van provincie en gemeente voor een fietspad Badhuislaan tussen Harderwijkerweg en Kanaalweg. Dit als onderdeel van een fietspaden plan Zuid-Veluwe in oostelijke richting. Hierbij wordt ook betrokken de spoorovergang. Er wordt ook naar alternatieven gekeken. Wij wachten de plannen verder af.
  4. De N786 is een doorlopend aandachtspunt van ons. Het Dorpenplatform N 786, waarin wij participeren, is nauw betrokken bij het tracé wegennet Loenen-Eerbeek-Dieren. In dit tracé zitten nog veel knelpunten en diverse oplossingsrichtingen die uitwerking verdienen. Er zijn veel kansen. De industrie verwacht de komende jaren een forse productie-uitbreiding, de ontwikkeling van een Logistiek Centrum, energietransitie etc. Om dit inclusief het wegennet in goede banen te leiden is het project Eerbeek-Loenen 2030 gestart. De provincie is projectleider en werkt hier samen aan met industrie, gemeenten en zeven belangengroepen (w.o. Laag-Soeren). Op basis van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de zienswijzen die gegeven zijn, is eind 2018 overeenstemming bereikt tussen provincie, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden en zeven belangengroepen over een aanpak van het wegennetwerk. Gekozen is voor het opwaarderen van de zuidelijke ontsluiting van Eerbeek, in lijn met de conclusie en het advies uit de MKBA. Door deze opwaardering gaat er meer verkeer in zuidelijke richting. Het vrachtverkeer door Laag-Soeren zal hierdoor fors afnemen. De Harderwijkerweg door Laag-Soeren wordt dan afgewaardeerd tot een B-weg. Dit zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gehele studiegebied ten goede komen. Fase 1 ontsluiting Louberweg-Brugkabouter-Kanaalweg komt als eerste tot uitvoer. Er vindt op dit moment een knelpunten analyse plaats. De gekozen aanpak voor de tracés 2 en 3 blijven ook gehandhaafd. Meer informatie kunt u vinden op eerbeekloenen2030.nl
  5. Er is een tijdelijk traject gestart ‘verkeerstelling. Ook wij nemen deel in dit project. Ook een kentekenonderzoek en informatie van industrie maakt hier deel van uit. Eind deze zomer moet dit afgerond zijn. Dan is er een verkeersplan op detail niveau. Dit moet dan een van de doelen van het project Wegennet onderschrijven en dat is het verminderen van het (vracht)verkeer door de kernen van Dieren, Loenen en Laag-Soeren en daarmee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren.
  6. Een aansluitende activiteit is het project ‘fietsverbindingen’. De provincie heeft dit opgestart. Ook wij zitten in de projectgroep. De fiets is een steeds belangrijker vervoermiddel. Voor burgers (ook soms werknemer bij de industrie in Eerbeek) en toeristen. Met name de omgeving Coldenhovenseweg, Laubersweg, Schoonmansmolenweg en Hogeweg is voor fietsers steeds moeilijker te nemen. De route centrum Eerbeek naar Wilhelminapark en verder richting Laag-Soeren kent daar vele obstakels, w.o. veel op de weg geparkeerde vrachtwagens. Geen enkele oversteek is voor de fietser verkeersveilig. Ook toeristen komen daar veelvuldig in de knel. Er loopt zelfs een knooppunten route dwars doorheen. Ook voor kinderen uit Eerbeek die op scholengemeenschap Het Rhedens zitten is het verkeersonveilig. Het project gaat dit in kaart brengen met mogelijke oplossingen. Wij hebben de slechte staat van het fietspad Soerense Zand overigens al ingebracht.
  7. Deze activiteiten om en nabij het wegennet laten niet onverlet dat wij het autoverkeer op de Harderwijkerweg na de opening van de tunnel onder het spoor bij de Kanaalweg niet vinden afnemen. Het vrachtverkeer is zelfs sterk toegenomen. Alle acties uit het verleden lijken wel vergeten te zijn, zoals de medewerking van de industrie om vrachtwagens te verzoeken niet door onze kern te rijden. Wij willen hier weer harder aan gaan trekken. Zeker bij de industrie maar als eerste onze eigen gemeente. Na de vakantie staan wij met dit voortdurende knelpunt op de stoep. Alles wijst er op dat voor de toekomst het de goede kant op gaat met deze nieuwe rondweg maar die is nog lang niet gerealiseerd. In de tussentijd moet het wel vrachtverkeer vriendelijk zijn.
  8. Het eerder genoemde Dorpenplatform is een hechte samenwerking en dat moet het ook blijven. De belangen onderling zijn echter groot. Laag-Soeren lijkt aan de goede kant te zitten, Loenen lijkt geen oplossing te krijgen. Wij blijven elkaar de hand vasthouden. Dan zijn wij sterk naar politiek en Industrie. Voor de industrie staat namelijk ook heel veel op het spel. Het gaat om enorme bedragen. Het wegennet mag daar niet het stiefkindje van worden. Vaak genoeg al gezien dat de politiek sneller beweegt naar de industrie dan naar leefklimaat voor de burger. Om in een krachtiger rol te zitten willen wij naar een maatschappelijke coalitie met industrie en belangengroepen. Uit het verleden hebben wij daar succes mee gehad. Het lijkt er op dat de provincie ons als belangenvertegenwoordiger een sterkere rol in het geheel wil geven. Nog even afwachten. Ook vinden wij dat de gemeente wat op de achtergrond zit. Ze denken mogelijk dat het goedgekeurde scenario goed uitpakt voor Laag-Soeren en dus Rheden. Wij zijn van opvatting dat het over zoveel geld gaat met evenzoveel belangen dat er iemand er ongezien zomaar mee vandoor kan gaan. Dus bij betrokken blijven. Pakken wij bij de gemeente na de vakantie op.

29 juli 2020.

Contact opnemen met de commissie kan via Hans van Sadelhoff.
Email: hansvansadelhoff@solcon.nl

Leden commissie:
Hans van Sadelhoff
Jan Scherpenzeel
Mart van Tol

Soerens Archief

Buitengebied

De commissie werd geïnstalleerd  om de belangen van Laag-Soeren te behartigen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Buitengebied voor de gemeente Rheden, die inmiddels door de gemeenteraad werd aangenomen. Alleen  een eventuele geheel of gedeeltelijke afsluiting van de Beekhuizense Weg en de Schaapsallee moet nog in overleg worden ingevuld en besloten. Gedeeltelijk daarnaast werd gewerkt aan het Gebiedspaspoort Buitengebied Laag-Soeren. Voor dit project wordt ons buitengebied onder de loep genomen in 3 deelgebieden, t.w. Sprengen en omgeving, Park en De Enk. De aandachtspunten zijn landschap en cultuurhistorie, openbare ruimte, erven en gebouwen, toerisme recreatie, water, natuurontwikkeling en landbouw, en verduurzaming en energie. Dit alles met inachtneming van de bepalingen binnen het beschermd dorpsgezicht en Natura 2000. Uitgangspunt voor de commissie is het gebied leefbaar en beleefbaar te houden, met ruimte voor de huidige gebruikers. Aan het paspoort wordt momenteel nog gewerkt, zij het in de afrondingsfase. I.v.m. de corona is e.e.a. behoorlijk vertraagd. De verwachting is nu dat de komende maand de laatste gesprekken plaatsvinden, waarna het stuk in oktober 2020 door de Gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Hoe nauw e.e.a. verbonden is blijkt o.a. als we zien dat nu de Prof Winternitzlaan onder handen wordt genomen. (zie nieuwsitem op deze site) De commissie heeft gepleit voor het gelijktijdig aanpakken van de Jut van Breukelerwaardlaan i.v.m. het ontstaan van scheuren in gebouwen met historische waarde door het toegenomen en zwaardere verkeer. Naar verluidt wordt dit nu apart door de gemeente bekeken.

Naast het Gebiedspaspoort loopt ook het project Soerens Beekdal. Hoewel de Sprengen door een groot deel van ons buitengebied lopen heeft de commissie daar geen directe invloed op. Dit is een samenwerking van o.a. Natuurmonumenten, het Waterschap, Stichting Sprengen en Beken, Landgoed De Bockhorst en De Gelderse Toren met als doel de waterlopen te herstellen. Hopelijk krijgt de inmiddels opgerichte werkgroep ‘Waterdraad’ met hun grote kennis van water en historie in deze omgeving, de kans een bijdrage te leveren. Binnen het gebiedspaspoort liggen ook kansen zoals het weer watervoerend maken van de Weijerd.

Contact opnemen met de commissie kan via Mart van Tol, korevato.04@upcmail.nl

Leden commissie:
Mart van Tol
Evert Bielleman
Pimhein Kool
Herma Scherpenzeel
Hermien Challa

Back To Top
X