skip to Main Content

Verkeer

Onder het aandachtsgebied van de verkeerscommissie vallen alle vraagstukken ten aanzien van:

  • Verkeersveiligheid van voetganger, fietser en automobilist en
  • Verkeersoverlast;

Wij nemen zelfstandig initiatief, maar natuurlijk ook op verzoek.

De volgende activiteiten spelen onder andere op dit moment;

De volgende activiteiten spelen onder andere op dit moment;

 

  1. De N786 is een doorlopend aandachtspunt van ons. Het Dorpenplatform N 786, waarin wij participeren, is nauw betrokken bij het tracé wegennet Loenen-Eerbeek-Dieren. In dit tracé zitten nog veel knelpunten en diverse oplossingsrichtingen die uitwerking verdienen. Er zijn veel kansen. De industrie verwacht de komende jaren een forse productie-uitbreiding, de ontwikkeling van een Logistiek Centrum, energietransitie etc. Om dit inclusief het wegennet in goede banen te leiden is het project Eerbeek-Loenen 2030 gestart. De provincie is projectleider en werkt hier samen aan met industrie, gemeenten en zeven belangengroepen (w.o. Laag-Soeren). Op basis van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de zienswijzen die gegeven zijn, is eind 2018 overeenstemming bereikt tussen provincie, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden en zeven belangengroepen over een aanpak van het wegennetwerk. Gekozen is voor het opwaarderen van de zuidelijke ontsluiting van Eerbeek, in lijn met de conclusie en het advies uit de MKBA. Door deze opwaardering gaat er meer verkeer in zuidelijke richting. Het vrachtverkeer door Laag-Soeren zal hierdoor fors afnemen. De Harderwijkerweg door Laag-Soeren wordt dan afgewaardeerd tot een B-weg. Dit zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gehele studiegebied ten goede komen. Fase 1 ontsluiting Louberweg-Brugkabouter-Kanaalweg komt als eerste tot uitvoer. Er vindt op dit moment een knelpunten analyse plaats. De gekozen aanpak voor de tracés 2 en 3 blijven ook gehandhaafd. Meer informatie kunt u vinden op eerbeekloenen2030.nl
  2. Een aansluitende activiteit is het project ‘fietsverbindingen’. De provincie heeft dit opgestart. Ook wij zitten in de projectgroep. De fiets is een steeds belangrijker vervoermiddel. Voor burgers (ook soms werknemer bij de industrie in Eerbeek) en toeristen. Met name de omgeving Coldenhovenseweg, Laubersweg, Schoonmansmolenweg en Hogeweg is voor fietsers steeds moeilijker te nemen. De route centrum Eerbeek naar Wilhelminapark en verder richting Laag-Soeren kent daar vele obstakels, w.o. veel op de weg geparkeerde vrachtwagens. Geen enkele oversteek is voor de fietser verkeersveilig. Ook toeristen komen daar veelvuldig in de knel. Er loopt zelfs een knooppunten route dwars doorheen. Ook voor kinderen uit Eerbeek die op scholengemeenschap Het Rhedens zitten is het verkeersonveilig. Het project gaat dit in kaart brengen met mogelijke oplossingen. Wij hebben de slechte staat van het fietspad Soerense Zand overigens al ingebracht.
  3. Het vrachtverkeer op de Harderwijkerwegblijft een probleem. Alle acties uit het verleden lijken wel vergeten te zijn, zoals de medewerking van de industrie om vrachtwagens te verzoeken niet door onze kern te rijden. Dit onderwerp heeft onze blijvende aandacht.
  4. Het eerder genoemde Dorpenplatform is een hechte samenwerking en dat moet het ook blijven. De belangen onderling zijn echter groot. Laag-Soeren lijkt aan de goede kant te zitten, Loenen lijkt geen oplossing te krijgen. Wij blijven elkaar de hand vasthouden. Dan zijn wij sterk naar politiek en Industrie. Voor de industrie staat namelijk ook heel veel op het spel. Het gaat om enorme bedragen. Het wegennet mag daar niet het stiefkindje van worden. Vaak genoeg al gezien dat de politiek sneller beweegt naar de industrie dan naar leefklimaat voor de burger. Om in een krachtiger rol te zitten willen wij naar een maatschappelijke coalitie met industrie en belangengroepen. Uit het verleden hebben wij daar succes mee gehad. Het lijkt er op dat de provincie ons als belangenvertegenwoordiger een sterkere rol in het geheel wil geven. Nog even afwachten. Ook vinden wij dat de gemeente wat op de achtergrond zit. Ze denken mogelijk dat het goedgekeurde scenario goed uitpakt voor Laag-Soeren en dus Rheden. Wij zijn van opvatting dat het over zoveel geld gaat met evenzoveel belangen dat er iemand er ongezien zomaar mee vandoor kan gaan. Ook dit heeft onze blijvende aandacht.

Contact opnemen met de commissie kan via Mart van Tol
Email: korevato.04@upcmail.nl

Leden commissie:
Casper Eijkelenboom
Mart van Tol

Back To Top
X